Denken, voelen, waarnemen, intuïtie

Maak je beslissingen op basis van logica of op basis van je emoties? En neem jij je omgeving waar door het gebruiken van je zintuigen in de feitelijke wereld om je heen (vaak op detailniveau) of zie jij grote lijnen en verbanden tussen het verleden, het heden en de toekomst; de mogelijkheid van wat zou kunnen zijn?

Thinking, Feeling, Sensing and Intuition

Het antwoord op deze vragen laat zien hoe jij je in de buitenwereld oriënteert. De psychoanalyticus Carl Jung ontdekte dat mensen bepaalde patronen van handelen en reageren laten zien. Zoals ze in de ene situatie te werk gaan, zo gaan ze doorgaans ook in een andere situatie te werk. Na onderzoek leerde hij dat het niet zozeer ging om patronen van handelen, maar om patronen van je op de wereld te oriënteren. Dit inzicht werd de basis van zijn functietypen. Het werk van Jung is ook uitgangspunt voor de Talentscan van Talent Minded. Jung onderscheidde vier typen waarop een mens zich in de buitenwereld kan oriënteren.

Denken

Thinking

De functie denken focust zich op het vaststellen wat iets is en het inpassen daarvan in het eigen wereldbeeld. Of in andere woorden het logisch willen begrijpen ervan en het trekken van logische conclusies. Mensen die vanuit denken de wereld bekijken, willen eerst alles logisch op een rij zetten en vanuit kennis tot actie overgaan.

Voelen

Feeling

De functie voelen focust zich op het vaststellen van welke gevoelens iets oproept. Hij/zij beoordeelt op basis van een gevoelswaarde of iets aanvaard of verworpen wordt. Mensen die vanuit voelen de wereld bekijken, proberen door middel van gevoelsgewaarwordingen aan te voelen hoe het is en wat het beste voelt om te gaan doen en gaan pas daarna tot actie over.

Gewaarworden

Sensing

De functie gewaarworden constateert dat er iets is en hoe het er uitziet, stoffelijk aanvoelt, klinkt, enz. Mensen die vanuit gewaarworden de wereld bekijken gebruiken hun zintuigen en constateren op welke wijze iets zich voordoet. Concrete en tastbare signalen zijn uitgangspunt voor handelen.

Intuïtie

Intuition

De functie intuïtie ‘ziet’ mogelijkheden en (eventuele verborgen) verbanden. De mensen die vanuit intuïtie de wereld bekijken proberen zich altijd voor te stellen wat zou kunnen zijn, hoe het zo geworden is, waar het vandaan zou kunnen komen of waartoe een en ander zal leiden. Als ze dit en de samenhang hiervan ‘weten’, gaan ze tot actie over.

Judging en Perceiving

Sommige persoonlijkheidstesten onderscheiden ook nog een derde dimensie, namelijk die van judging en perceiving. Iemand met een voorkeur voor een planmatige en geordende manier van werken en directe oordeel van de dingen (Judging) of iemand met een flexibele en spontane manier van werken, die dingen bekijkt zoals ze zijn zonder daar direct iets over te vinden (Perceiving)

In het originele werk van Jung werd dit echter niet als aparte dimensie beschouwd, maar schaarde hij hier de andere vier typen onder. Namelijk de thinking en feeling functies zijn ‘judging functies’ (hoe vormt iemand een mening of op basis waarvan maakt iemand keuzes?),  terwijl hij de sensing en intuition functies beschouwde als ‘perceiving functies’ (hoe neemt iemand waar? Hoe neemt iemand informatie op?).

Welk functietype heb ik?

De psychologische typen van Jung zijn een manier om voorkeuren van mensen te beschrijven. Hoe kijk jij tegen de wereld aan en oriënteer je jezelf daarop? Als je dit weet, begrijp je hoe je in de wereld staat en waarom je op een bepaalde manier handelt. Laten we dit samen gaan ontdekken!

Maak een afspraak